Habitat Types

Στον Ακάμα συναντώνται είκοσι τρεις (23) χερσαίοι οικότοποι από το σύνολο των σαράντα τριών (43) που απαντούν στην Κύπρο.

Οι κυρίαρχοι οικότοποι είναι οι θαμνώνες με αόρατο (5210), Juniperus phoenicea που καλύπτουν (29%) και τα πευκοδάση (9540), Pinus brutia, με (11%). Τα φρύγανα χαμηλοί θαμνώνες (5420) ακολουθούν με (5%), ενώ η Μακκία βλάστηση / αείφυλλοι, σκληρόφυλλοι θαμνώνες (9320) καλύπτουν (3,5%) και οι αγκαθωτοί θαμνώνες (5330) έχουν (2,5%). (Τα ποσοστά αναφέρονται στη έκταση που καταλαμβάνει η περιοχή Natura 2000).

Πέντε (5) οικότοποι κατατάσσονται σαν προτεραιότητα για την προστασία και ανάλογη διαχείριση τους:

  • Αμμοθίνες / λόχμες παραλιών με αόρατους,Juniperus phoenicea (2250)
  • Endemic Mediterranean forest with Juniperus phoenicea (9560)
  • Δάση με αόρατους, Juniperus phoenicea (9560)
  • Μεσογειακά εποχιακά λιμνία γλυκού νερού, που φιλοξενούν υδρόφιλα και αμφίβια φυτά (3170)
  • Ξηροφυτικά λιβάδια της Μεσογείου με αγρωστώδη και μονοετή είδη (6220)

 

(xxxx) Κωδικός οικοτόπων όπως αναφέρεται στις οδηγίες οικοτόπων 92/43/ΕΟΚ)

1210 - Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας και άμπωτης

Η μονοετής βλάστηση της παλιρροιακής ζώνης αναπτύσσεται σε αμμώδεις ή χαλικώδεις ακτές της Χερσονήσου του Ακάμα. Χαρακτηρίζεται από μονοετή είδη ανθεκτικά στην αλατότητα, όπως η Cakile maritima subsp. maritima, Salsola tragus subsp. tragus και το ενδημικό είδος Euphorbia peplis. Περιστασιακά συναντάται και το ενδημικό πολυετές Ταράξακον της Αφροδίτης (Taraxacum aphrogenes).

1240 - Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση (με ενδημικά Limonium spp.)

Πρόκειται για βλάστηση που αναπτύσσεται σε παράκτιους βράχους και αποτελείται από εξειδικευμένα είδη, ανθεκτικά στον ψεκασμό με αλμυρό νερό και στην επίδραση του ανέμου: Κάρδαμο (Crithmum maritimum) και Αθάνατο (Limonium spp.), Frankenia hirsute και Taraxacum aphrogenes κ.α. Αντιπροσωπευτικές κοινότητες απαντούν σε όλη σχεδόν τη βραχώδη παράκτια ζώνη της Χερσονήσου του Ακάμα.

2110 - Πρωτογενείς κινούμενες θίνες

Αποτελούν το πρώτο στάδιο ανάπτυξης των αμμοθινών. Πρόκειται για τοπικές ανυψώσεις της άμμου που εναποτίθεται γύρω από συγκεκριμένα είδη, όπως τα Echium angustifolium, Eryngium maritimum, Pancratium maritimum και Centaurea aegialophila. Στον Ακάμα, οι πλέον αντιπροσωπευτικές κοινότητες του συγκεκριμένου τύπου βλάστησης εντοπίζονται στις παραλίες Λάρας και Τοξεύτρας.

2190 - Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών

Οι υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών είναι βυθίσματα όπου αναπτύσσονται υδρόφιλα είδη, κυρίως αγρωστώδη. Συναντώνται οριακά στα συστήματα θινών στην παραλία. Οι κοινότητες αυτές εμφανίζονται στη ζώνη επαφής μεταξύ αμμοθινικών και υγροτοπικών συστημάτων. Υδρόφιλα είδη και αλοφύτα εποικίζουν αυτές τις θέσεις, κυρίως δηλαδή αγρωστώδη φυτά.

2230 - Μονοετείς κοινότητες των θινών με Malcolmietalia

Αποτελούνται από μονοετή, ανθοφόρα είδη, που ευδοκιμούν σε ξηρές θέσεις των αμμόλοφων ή στα όριά τους. Στον Ακάμα, οι πλέον αντιπροσωπευτικές κοινότητες του συγκεκριμένου τύπου βλάστησης έχουν καταγραφεί στις παραλίες Λάρας και Τοξεύτρας, με είδη όπως: Malcolmia nana, Papaver cyprium, Biscutella didyma subsp. dunensis και Plantago coronopus.

2240 - Μονοετείς κοινότητες των θινών με Brachypodietalia

Αποτελούνται από μονοετή είδη, κυρίως αγρωστώδη, που ευδοκιμούν σε ξηρές θέσεις των αμμόλοφων ή στα όριά τους, επίσης στις παραλίες της Λάρας και Τοξεύτρας. Χαρακτηρίζονται από τα είδη: Brachypodium distachyon, Tuberaria guttata, Silene discolor, Parapholis marginata, Stipa capensis, Aegilops spp. κ.α.

2250 - Λόχμες με αοράτους (Juniperus) σε αμμοθίνες

Σε μεγάλα αμμοθινικά συστήματα, πίσω από τις πρώτες γραμμές των αμμόλοφων, αναπτύσσονται θαμνώνες Αοράτου (Juniperus phoenicea) σε σταθεροποιημένες θίνες, όπως στην παραλία της Λάρας. Συχνά έχουμε και παρουσία άλλων θάμνων όπως Pistacia lentiscus, Prasium majus και Asparagus horridus.

2260 - Θίνες με βλάστηση σκληρόφυλλων θάμνων (Pistacio-Rhamnetalia, Cisto-Micromerietea)

Σε μεγάλα αμμοθινικά συστήματα, πίσω από την πρώτη γραμμή των αμμόλοφων, αναπτύσσονται σταθεροποιημένες θίνες με φρύγανα. Στον Ακάμα εντοπίζονται κυρίως στις παραλίες Λάρας και Τοξεύτρας με χαρακτηριστικά είδη χαμηλών θάμνων, όπως: Θυμάρι (Thymbra capitata), Teucrium micropodioides και Ξυσταρκά (Cistus spp.).

3170 - Μεσογειακά εποχιακά λιμνία

Τα μεσογειακά εποχιακά λιμνία είναι ρηχά, βάθους λίγων εκατοστών, παροδικά και μικρής έκτασης λιμνία γλυκού νερού, που χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερη, εξειδικευμένη αμφίβια χλωρίδα. Στον Ακάμα, τα εποχιακά λιμνία εμφανίζονται στις περισσότερες περιπτώσεις σε κοιλώματα βράχων που τροφοδοτούνται με βρόχινο νερό, διασκορπισμένα σε διάφορες περιοχές, όπως η περιοχή της Πέγειας, οι Ερημίτες κ.α. Χαρακτηριστικά είδη περικλείουν τα: Callitriche brutia, Ranunculus peltatus subsp. fucoides, Limosella aquatica, Crassula vaillanti κ.α.

5210 - Θαμνώνες με Juniperus (αόρατο)

Θαμνώνες της Θερμό-Μεσογειακής ζώνης με κυρίαρχο είδος τον Αόρατο (Juniperus phoenicea). Εξαπλώνονται σε όλη την παράκτια ζώνη αποτελώντας την κυρίαρχη βλάστηση της Χερσονήσου του Ακάμα.

5330 - Θερμό-Μεσογειακοί και προ-στεπικοί θαμνώνες

Θαμνώνες με κυρίαρχο είδος το Ρασιήν /Σπαλαθκιά (Genista fasselata) που αναπτύσσονται σποραδικά σε όλο τον Ακάμα, αλλά είναι πιο συχνοί στο νοτιοανατολικό τμήμα της χερσονήσου. Οι θαμνώνες αυτοί θεωρούνται προ-δασικές κοινότητες και μπορεί να προέρχονται από υποβάθμιση λόγω φωτιάς ή βόσκησης.

5420 - Φρύγανα της Ανατολικής Μεσογείου (Cisto- Micromerietea)

Τα φρύγανα είναι σχηματισμοί χαμηλών, ημισφαιρικών θάμνων, συχνά αγκαθωτών και αρωματικών. Αναπτύσσονται μετά από υποβάθμιση ψηλών θαμνώνων ή δασών από βόσκηση, φωτιά, καλλιέργεια. Αποτελούν συχνό τύπο βλάστησης στη Χερσόνησο του Ακάμα και χαρακτηρίζονται από είδη όπως: το θυμάρι (Thymbra capitata) και το μαζίν (Sarcopoterium spinosum).

6220 - Ξηροφυτικοί λειμώνες της Μεσογείου με αγρωστώδη και μονοετή (Thero-Brachypodietea)

Ο οικότοπος περιλαμβάνει ξηροφυτικά λιβάδια με χαμηλά μονοετή είδη και αγρωστώδη. Τα παραπάνω εξαπλώνονται σε όλη τη χερσόνησο του Ακάμα, σε ανοίγματα θαμνώνων και δασών και σε γυμνές ή καμένες εκτάσεις τις οποίες επικοίζουν.

62Β0 - Σερπεντινόφιλα λιβάδια της Κύπρου

Τα «σερπεντινόφιλα λιβάδια της Κύπρου» είναι κοινότητες πολυετών ποών και ημίθαμνων που αναπτύσσονται σε βραχώδεις θέσεις, αποκλειστικά σε σερπεντινικά πετρώματα και χαρακτηρίζονται από εξειδικευμένη χλωρίδα. Ο οικότοπος είναι ενδημικός στην Κύπρο και απαντά σε όλη τη σερπεντινική ζώνη του Ακάμα, σε υψόμετρο 250 - 450 m. Χαρακτηριστικά είδη είναι τα ενδημικά: Άλυσσον του Ακάμα (Alyssum akamasicum) και η Κενταύρεια η κυπριακή (Centaurea cyprensis).

8210 - Χασμοφυτική βλάστηση ασβεστολιθικών βράχων

Ο οικότοπος περιλαμβάνει τις κοινότητες φυτών που αναπτύσσονται σε σχισμές ασβεστολιθικών βράχων. Αντιπροσωπευτικές κοινότητες αναπτύσσονται στα φαράγγια του Ακάμα, όπως ο Άβακας, το Αργάκι των Κουφών και οι Φαρκονιές. Οι χασμοφυτικές κοινότητες είναι ιδιαίτερα σημαντικές γιατί τυπικά χαρακτηρίζονται από είδη ενδημικά και σπάνια. Τα χαρακτηριστικά χασμοφυτικά είδη είναι τα: Capparis spinosa, Umbilicus rupestris, Cheilanthes pteridioides, Polypodium cambricum, Hyoscyamus aureus, Asplenium ceterach, Silene fruticosa, καθώς και το τοπικό ενδημικό είδος Centaurea akamantis (κινδυνεύον), που περιορίζεται στον Ακάμα.

8220 - Χασμοφυτική βλάστηση πυριγενών βράχων

Ο οικότοπος περιλαμβάνει τις χασμοφυτικές κοινότητες που αναπτύσσονται σε πυριτικούς ή γενικά σε πυριγενείς βράχους. Στον Ακάμα οι κοινότητες αυτές απαντούν σποραδικά όπου υπάρχει το κατάλληλο υπόστρωμα και χαρακτηρίζονται από τα είδη: Umbilicus rupestris, Cheilanthes pteridioides, Polypodium cambricum, Hyoscyamus aureus, Asplenium ceterach, Asplenium trichomanes, Cheilanthes vellea, Silene fruticosa κ.α.

9290 - Δάση κυπαρίσσου

Τα δάση κυπαρισσιού (Cupressus sempervirens) αναπτύσσονται σποραδικά, κυρίως σε ασβεστόλιθους, συχνά σε απότομες πλαγιές και σε φαράγγια. Δασικές συστάδες σχηματίζονται σε λίγες περιοχές του Ακάμα, όπως στον Κάθηκα και κατά μήκος των ποταμών Άσπρος και Αυγάς.

92C0 - Παρόχθια δάση ανατολικής πλατάνου (Platanion orientalis)

Τα δάση με Πλάτανο (Platanus orientalis) αποτελούν τον συχνότερο τύπο παρόχθιου δάσους στην Κύπρο. Στον Ακάμα, ο συγκεκριμένος τύπος είναι σπάνιος και περιορίζεται κατά μήκος των παραποτάμων Άσπρος και Αυγάς. Ο οικότοπος απαιτεί την παρουσία νερού για μεγάλο χρονικό διάστημα και αναπτύσσεται σε τμήματα της παρόχθιας ζώνης των ποταμών, που κατακλύζονται με νερό για μικρά χρονικά διαστήματα το χειμώνα, αλλά διατηρούν υγρασία τουλάχιστον μέχρι το καλοκαίρι. Εδώ συναντούμε λιγοστά πλατάνια με υπόροφο και άλλα παρυδάτια είδη θάμνων και φυτών όπως πικροδάφνες / Μέρικους, βάτους κλπ.

92D0 - Παραποτάμιες στοές και συστάδες (Nerio-Tamaricetea)

Οι παρόχθιοι θαμνώνες αναπτύσσονται σε κοίτες και όχθες ποταμών με περιοδική ή ακόμα και περιστασιακή ροή που χαρακτηρίζονται από μεγάλες περιόδους ξηρασίας. Τα χαρακτηριστικά είδη είναι οι θάμνοι Πικροδάφνη (Nerium oleander), η Αγνιά (Vitex agnus-castus) και ο Μέρικος (Tamarix sp). Συναντώνται στον Ακάμα σε θέσεις της κοίτης των ποταμών Αυγά και Ασπρού, καθώς και σπανιότερα σε υγρές θέσεις όπως πηγές, ρυάκια κ.α.

9320 - Αείφυλλοι-σκληρόφυλλοι θαμνώνες (Ceratonio- Rhamnion)

Οι ψηλοί και πυκνοί θαμνώνες, γνωστοί ως «μακί», εξαπλώνονται σε αρκετές περιοχές του Ακάμα με κυρίαρχα είδη την Ελιά (Olea europaea), τη Χαρουπιά (Ceratonia siliqua) και τη Σχοινιά (Pistacia lentiscus) και εμφανίζονται σε ανοίγματα δάσους ή στον υπόροφο των δασών Τραχείας Πεύκης.

93A0 - Δασικές συστάδες της Quercus infectoria

Οι δασικές συστάδες με Δρυ (Quercus infectoria subsp. veneris) αναπτύσσονται κυρίως σε βαθιά εδάφη με αρκετή περιεκτικότητα σε οργανικό υλικό. Πιστεύεται ότι στον Ακάμα παλαιότερα υπήρχαν μεγάλα δάση Δρυός τα οποία, λόγω ανθρωπογενών επεμβάσεων, έχουν σήμερα υπολειμματική μορφή και χαρακτηρίζονται από μικρές δασικές συστάδες ή μεμονωμένα δένδρα. Στον υπόροφο συναντούμε φρυγανώδεις κοινότητες και βολβώδη φυτά, όπως το ενδημικό Scilla morrisi.

9540 - Δάση τραχείας πεύκης (Pinus brutia)

Τα δάση Τραχείας Πεύκης (Pinus brutia) αποτελούν τον πιο εκτεταμένο δασικό οικότοπο της Κύπρου. Εντοπίζονται σε διάφορες περιοχές της Χερσονήσου του Ακάμα και σχηματίζουν δασικές συστάδες και πιο σπάνια εκτεταμένα δάση, όπως αυτά της Πέγειας και Μελέτη. Συχνά έχουν πυκνό υπόροφο με Juniperus phoenicea, Pistacia lentiscus, Ceratonia siliqua Cistus spp., Calycotome villosa, Genista fasselata subsp. fasselata, Lithodora spp. κ.α.

9560 - Δάση Αοράτου (Juniperus)

Παρόλο που οι θαμνώνες Αοράτου (Juniperus phoenicea) αποτελούν την κυρίαρχη βλάστηση της Χερσονήσου του Ακάμα, οι δασικοί σχηματισμοί με Αόρατο σε δενδρώδη μορφή είναι σπάνιοι και εντοπίζονται κυρίως σε περιοχές με πιο βαθιά και πλούσια εδάφη. Φιλοξενούν επίσης άλλα θαμνώδη είδη, όπως Prasium majus, Pistacia lentiscus, Dioscorea communis κ.α.