Ήξερες ότι… 

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Δασών Νόμου του 2012, μέχρι σήμερα έχουν κηρυχθεί οι πιο κάτω Προστατευόμενες Περιοχές:
i. Εθνικό Δασικό Πάρκο Ακάμα

ii. Μικρο-απόθεμα στην κοιλάδα των κέδρων, περιοχή Τριπύλου, για τον οικότοπο του ενδημικού κέδρου (9590*, Δάση με Cedrus brevifolia) και για την προστασία του απειλούμενου ενδημικού φυτού Arabis kennedyae.

iii. Μικρο-απόθεμα στην κοιλάδα των κέδρων, περιοχή Τριπύλου, για τον οικότοπο της ενδημικής λατζιάς (9390*, Θαμνώνες και χαμηλές συστάδες της Quercus alnufolia).iv. Μικρο-απόθεμα στο φαράγγι του Άβακα, στον Ακάμα, για την προστασία του απειλούμενου ενδημικού φυτού Centaurea akamantis.

Did you know that… 

According to the provisions of the Forest Law of 2012, to date the following Protected Areas have been declared:

i. Akamas National Forest Park

ii. Micro-reserve in the valley of the cedars, Tripylos region, for the habitat of the endemic cedar (9590*, Forests with Cedrus brevifolia) and for the protection of the endangered endemic plant Arabis kennedyae.

iii. Micro-reserve in the valley of the cedars, Tripylos region, for the habitat of the endemic latia (9390*, Shrubs and low stands of Quercus alnufolia).iv. Micro-reserve in the Avakas Gorge, Akamas, to protect the endangered endemic plant Centaurea akamantis.