Ήξερες ότι… 

Η παγίδευση με δίχτυα και ξόβεργα είναι παράνομη σε εθνικό και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο λόγω της μη επιλεκτικής φύσης των μεθόδων αυτών, που σημαίνει ότι δεν είναι δυνατόν να επιλεγεί το είδος του πτηνού που παγιδεύεται.

Did you know that… 

Trapping with mist nets and limesticks is illegal both at national and European level due to the non-selective nature of these methods, in other words it is not possible to select which bird species gets caught.