Ήξερες ότι…

Το φαράγγι αποτελεί περιοχή εντός του δικτύου NATURA 2000. 

Did you know that…

The gorge is an area within the NATURA 2000 network.