Ήξερες ότι…

Ενώ πεζοπορείτε, στο Φαράγγι του Άβακα μπορείτε να μελετήσετε τα ενδημικά φυτά: σχίνα, Αόρατος, thornybroom (Calycotomevillosa), κοινή σμίλαξ, πικροδάφνη, στόραξ, και την απειλούμενη, ενδημική Akamas centaury (Centaurea akamantis).

Did you know that…

While hiking, in the Avakas Gorge you can study the endemic plants: schina, Aoratos, thornybroom (Calycotomevillosa), common smilax, oleander, storax, and the endangered, endemic Akamas centaury (Centaurea akamantis).