Ήξερες ότι…

Το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο Natura 2000 είναι ένα ευρύ ευρωπαϊκό δίκτυο προστατευόμενων φυσικών περιοχών για είδη χλωρίδας, πανίδας, πτηνών και οικοτόπων.

Did you know that… 

The “Natura 2000” European Ecological Network is a wide European network of protected natural areas for species of flora, fauna, birds and habitats.