‘Ηξερες ότι…

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Δασών Νόμου του 2012, το Εθνικό Δασικό Πάρκο Ακάμα και μικρό-απόθεμα στο φαράγγι του Άβακα, στον Ακάμα (για την προστασία του απειλούμενου ενδημικού φυτού Centaurea akamantis) έχουν κηρυχθεί προστατευόμενες περιοχές.

Did you know that…

Under the provisions of the 2012 Forest Law, the Akamas National Forest Park and micro-reserve in the Avakas Gorge, at Akamas (to protect the endangered endemic plant Centaurea akamantis) have been declared protected areas.