Ηξερες ότι…..

Η Κύπρος φιλοξενεί τρία ενδημικά είδη τα οποία αναπαράγονται εδώ και πουθενά αλλού στον κόσμο την Σκαλιφούρτα τον Τρυπομάζη και το Θουπί.

Did you know that… 

Cyprus is home to three endemic species that breed here and nowhere else in the world: Oenanthe cypriaca, Sylvia melanothorax and Otus cyprius.