‘Ηξερες ότι…

Στην Κύπρο έχει επιβεβαιωθεί η παρουσία 42 χερσαίων οικοτόπων από τους οποίους οι 11 είναι οικότοποι προτεραιότητας, δηλαδή τύποι οικοτόπων που απειλούνται με εξαφάνιση και το όριο φυσικής εξάπλωσης τους εμπίπτει κυρίως μέσα στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Did you know that…

In Cyprus, the presence of 42 terrestrial habitats has been confirmed, of which 11 are priority habitats, i.e. habitat types that are threatened with extinction and the limit of their natural spreading falls mainly within the territory of the European Union.