‘Ηξερες ότι…

Σύμφωνα με το Κόκκινο Βιβλίο της Χλωρίδας της Κύπρου, 238 είδη φυτόν (14.4% της ιθαγενούς χλωρίδας) έχουν χαρακτηρισθεί ως απειλούμενα (Κρισίμως Κινδυνεύοντα, Κυνδυνεύοντα και Εύτρωτα) ενώ 23 ως Τοπικά Εξαφανισθέντα.

Did you know that…

According to the Red Book of the Flora of Cyprus, 238 plant species (14.4% of the native flora) have been classified as threatened (Critically Endangered, Endangered and Vulnerable) while 23 as Locally Extinct.