Ήξερες ότι…

Πολλά είδη της πανίδας μας είναι σπάνια και απειλούνται με εξαφάνιση, όπως ο γύπας, ο δενροβάτης, το νερόφιδο, οι χελώνες κ.ά. γι’ αυτό και προστατεύονται από την κυπριακή νομοθεσία αλλά και από ευρωπαϊκές οδηγίες και από διεθνής συμβάσεις.

Did you know that…

Many species of our fauna are rare and threatened with extinction, such as the vulture, the woodpecker, the water snake, turtles, etc. that is why they are protected by Cypriot legislation but also by European directives and international conventions.