Ήξερες ότι…

Κάθε είδος πανίδας είναι προσαρμοσμένο να ζει σε μια συγκεκριμένη θέση μέσα στη φύση και δύσκολα επιβιώνει αν εκδιωχθεί από το φυσικό του βιότοπο.

Did you know that…

Each species of fauna is adapted to live in a certain place in nature and hardly survives if it is expelled from its natural habitat.