Ήξερες ότι…

Ο πυρόχρους γύπας (Gyps fulvus) είναι το μοναδικό είδος γύπα που υπάρχει στην Κύπρο και κινδυνεύει με αφανισμό; Η Κύπρος φιλοξενεί τον μικρότερο πληθυσμό από γύπες στην Ευρώπη αλλά και το είδος που κινδυνεύει περισσότερο με αφανισμό.

Did you know that…

The vulture (Gyps fulvus) is the only vulture species that exists in Cyprus and is in danger of extinction? Cyprus hosts the smallest population of vultures in Europe, but also the species most at risk of extinction.