Ήξερες ότι… 

Οι πέντε νέοι τύποι οικότοπων που προτάθηκαν από την Κύπρο και εντάχθηκαν στο Παράρτημα Ι είναι:

α) Δάση με Cedrus brevifolia (Cedrosetum brevifoliae) (τύπος οικοτόπου 9530*).

β) Θαμνώνες και δασικές συστάδες της Quercus alnifolia (τύπος οικοτόπου 9390*).

γ) Δασικές συστάδες της Quercus infectoria subsp. veneris (Anagyro foetidae-Quercetum infectoriae) (τύπος οικοτόπου 93Α0).

δ) Σερπεντινόφιλα λιβάδια της Κύπρου (τύπος οικοτόπου 62B0*).

ε) Τυρφώνες του Τροόδους (τύπος οικοτόπου 6460*).

Did you know that… 

The five priority habitats proposed by Cyprus and included in Annex I are:
(A) Forests of Cedrus brevifolia (Cedrosetum brevifoliae) (habitat type 9530 *).
(B) Shrubs and forest stands of Quercus alnifolia (habitat type 9390 *).
(C) Forest stands of Quercus infectoria subsp. Veneris (Anagyro foetidae-Quercetum infectoriae) (habitat type 93A0).
D) Serpentine friendly meadows of Cyprus (habitat type 62B0 *).
(E) Bogs of Troodos (habitat type 6460 *).