Ηξερες ότι….. 

Η Χαλκόκοτα (Plegadis falcinellus) που είναι κυρίως περαστικός μετανάστης ανήκει στην οικογένεια των Θρησκειορνιθιδών (Threskiornithidae) και θεωρείται προστατευόμενο είδος που κινδυνεύει με εξαφάνιση.

Did you know that… 

The Glossy Ibis (Plegadis falcinellus) that is a migratory bird belongs to the Threskiornithidae family and is considered a protected species in danger of extinction.