Ήξερες ότι…

Όλα τα είδη νυχτερίδων προστατεύονται στην Κύπρο λόγω της σημασίας τους για το περιβάλλον; Η παρουσία τους μειώνει τα παράσιτα και την εξάρτησή μας από τα φυτοφάρμακα. 

Did you know…

That all bat species are protected in Cyprus because of their importance to the environment? Their presence reduces pests and our reliance on pesticides.