Ήξερες ότι…

Τα φαράγγια της Ανδρολύκου είναι μια μοναδική και περιβαλλοντικά ευαίσθητη περιοχή, που φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αποικία Νυχτοπάππαρου (Rosettus aegyptiacus), καθώς και πολλά άλλα είδη άγριας ζωής, όπως ο Ζάνος Falco peregrinus;

Did you know that…

The gorges of Androlykos are a unique and environmentally sensitive area, home to the largest colony of Nightingales (Rosettus aegyptiacus), as well as many other species of wildlife, such as the Zanos Falco peregrinus?