Ήξερες ότι…

Το Άλυσσο του Ακάμα, που φέρει το επιστημονικό όνομα Alyssum akamasicum προέρχεται από την περιοχή του Ακάμα, γιατί ο μεγαλύτερος του πληθυσμός έχει εντοπιστεί και καταγραφεί στη συγκεκριμένη περιοχή. Το κοινό όνομά του είναι βρομόχορτο. Η παρούσα, μειωμένη εξάπλωσή του, το κατατάσσει στο κόκκινο βιβλίο της χλωρίδας της Κύπρου και στον κατάλογο των αυστηρά προστατευόμενων ειδών φυτών της Σύμβασης Βέρνης. Επίσης, το Άλυσσο του Ακάμα απειλείται από την οικιστική δραστηριότητα στις περιοχές που εντοπίζεται εκτός του δάσους του Ακάμα.

Did you know that… 

The Alysso of Akamas, which has the scientific name Alyssum akamasicum, comes from the area of Akamas, because its largest population has been identified and recorded in this area. Its common name is weed grass. Its present, reduced spread, ranks it in the red book of the flora of Cyprus and in the list of strictly protected plant species of the Bern Convention. Also, the Alysso of Akama is threatened by settlement activity in the areas outside the Akama forest.